Μέλος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΔΕΕ)

Νομολογία

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 16/2024

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 16
 • Έτος: 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό Δίκαιο – Τραπεζικό – Ευθύνη από αδικοπραξία – Υποχρεώσεις παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών –  Προστασία καταναλωτών – Perpetual Bonds – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας – Υβριδικοί τίτλοι ως μέσο χρηματοδότησης επιχειρήσεων – Δεν είναι απλά στη σύλληψη και στη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα και για αυτό η παρέχουσα τις σχετικές επενδυτικές υπηρεσίες εναγόμενη υπείχε ιδιαιτέρως αυξημένη υποχρέωση ενημέρωσης των εναγόντων – Απόρριψη ισχυρισμού περί διακοπής της αιτιώδους συνάφειας εξ αιτίας γεγονότος ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα, της αιφνίδιας θέσης της εναγομένης τράπεζας σε καθεστώς εξυγίανσης βάσει διαταγμάτων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ) διότι αυτά ήσαν μεταγενέστερα του χρόνου επέλευσης της ζημίας, η οποία υπήρξε η ίδια η αγορά των ΜΑΕΚ, και στην οποία οι ενάγοντες δεν θα προέβαιναν, αν γνώριζαν την πραγματική φύση των ΜΑΕΚ, σε συνδυασμό με την ήδη δυσχερή οικονομική κατάσταση της εκδότριας τράπεζάς τους – Συνυπολογισμός – Όταν ο υπόχρεος σε αποζημίωση είναι και ο ίδιος υπόχρεος να χορηγήσει στο ζημιωθέντα και την ωφέλεια, είναι δυνατόν να μην δικαιολογείται ο συνυπολογισμός της ωφέλειας στη ζημία, και η καλή πίστη να μην ανέχεται το κέρδος από το ζημιογόνο γεγονός να αποβεί σε ωφέλεια του ζημιώσαντος – Το κέρδος των αναιρεσιβλήτων (τόκοι) δεν προέρχεται από τη ζημία που αυτοί υπέστησαν εξ αιτίας απώλειας του κεφαλαίου τους, αλλά από την εκμετάλλευση αυτού – Απορρίπτει λόγους αναίρεσης

Περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4247/2023

 • Δικαστήριο: ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 4247
 • Έτος: 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αστικό Δίκαιο – Καταδολίευση δανειστών – Οίκοθεν μετ’ επανάληψη συζήτηση αγωγής ως συνέχεια της αρχικής, μετά την οποία δεν εκδόθηκε απόφαση, κατ’ άρθρο 307 ΚΠολΔ, και ακολούθως επανάληψη και συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης μετά από έκδοση μη οριστικής απόφασης περί αναστολής της δίκης κατ’ άρθρο 249 ΚΠολΔ, σε αμφότερες τις περιπτώσεις δεν απαιτείται η εκ νέου νομότυπη κατάθεση προτάσεων – Αξιολόγηση αφερεγγυότητας οφειλέτη – Η αφερεγγυότητα αξιολογείται και με οικονομικούς όρους, και εν προκειμένω, αληθής υποτιθέμενη η ύπαρξη πολύ μεγάλης ακίνητης περιουσίας στην Αυστραλία, τούτο θα σήμαινε την από πλευράς του ενάγοντος δανειστή επιδίωξη της αναγκαστικής εκτέλεσης σε έτερη έννομη τάξη – Απαιτείται η ύπαρξη περιουσιακού στοιχείου ατομικού, και όχι απλώς ανήκοντος σε ομίλους επιχειρήσεων συμφερόντων του εναγομένου, ειδικώς δεκτικού αναγκαστικής εκτέλεσης και εμφανούς για τους δανειστές του –  Οι τραπεζικές καταθέσεις του εκάστοτε οφειλέτη, εφόσον δεν είναι γενικώς γνωστές στους δανειστές του, χαρακτηρίζονται ως αφανή περιουσιακά στοιχεία και εξομοιώνονται με ανύπαρκτα γι’ αυτούς τέτοια, αφού με διαφορετική εκδοχή τίθεται σε κίνδυνο ο επιδιωκόμενος με τη διάρρηξη σκοπός της προστασίας των δανειστών από καταδολιευτικές απαλλοτριώσεις

Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1702/2023

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1702
 • Έτος: 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό Δίκαιο – Αναίρεση – Αιτιολογία – Παραβίαση διδαγμάτων κοινής πείρας – Η παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας θεμελιώνει λόγο αναίρεσης μόνον όταν αφορούν την ερμηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των πραγματικών γεγονότων σ’ αυτούς και όχι όταν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικός λόγος κατά το άρθρο 336 ΚΠολΔ για το σχηματισμό της δικανικής πεποίθησης του δικαστηρίου της ουσίας.

Περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1721/2023

 • Δικαστήριο: Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1721
 • Έτος: 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Απάτη – Πλαστογραφία – Τραπεζικοί υπάλληλοι – Διευθύντρια υποκαταστήματος – Προϊστάμενος δανείων – Καταναλωτικά δάνεια – Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας της Τράπεζας γνώριζαν την επικινδυνότητα να καταπέσουν σε οριστική καθυστέρηση κυρίως τα καταναλωτικά δάνεια τα οποία χορηγούνταν χωρίς την εξασφάλιση των στεγαστικών και γνώριζαν ως εκ τούτου τον κίνδυνο όταν ενέκριναν τα ως άνω δάνεια, ενώ οι πρώτη και ο δεύτερος των κατηγορούμενων στις περιπτώσεις αυτές ελάμβαναν τις βεβαιώσεις εργασίας, και φορολογικές δηλώσεις αυτών και διαβίβαζαν την σχετική αίτηση με τα σχετικά οικονομικά στοιχεία αυτών, στην Κεντρική Υπηρεσία της τράπεζας, η οποία και ενέκρινε τα σχετικά δάνεια – Στεγαστικά δάνεια – Τα χορηγηθέντα στεγαστικά δάνεια ήταν εμπραγμάτως εξασφαλισμένα με προσημείωση υποθήκης πρώτης σειράς, η οποία κάλυπτε το 130% του δανείου, επομένως δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της απάτης καθόσον δεν υπάρχει ζημία αφού η τράπεζα μπορούσε να ικανοποιηθεί με βάση την εμπράγματη αυτή ασφάλεια από το ίδιο το ακίνητο – Αθώωση κατηγορουμένων.

Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1863/2022

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1863
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό δίκαιο – Ερμηνεία σύμβασης – Για τον ορθό χαρακτηρισμό μιας σύμβασης, ως σύμβασης εργασίας ή έργου ή σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ο οποίος αποτελεί κατ’ εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής λειτουργίας του Δικαστηρίου, όπως οριοθετείται από τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 3 και 87 παρ.2 του Συντάγματος, ερευνώνται οι όροι και οι πραγματικές συνθήκες εκτελέσεως της εργασίας, αφού ληφθεί υπόψη, για την ερμηνεία των δικαιοπρακτικών δηλώσεων η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη κατά τα άρθρα 179 και 200 ΑΚ, σύμφωνα με τα οποία κατά την ερμηνεία της δηλώσεως αναζητείται η αληθής βούληση, χωρίς προσήλωση στις λέξεις, ενώ επίσης, δεν ασκεί επιρροή ο νομικός χαρακτηρισμός που δίνεται σε αυτήν από τους συμβαλλομένους.

 

 

 

 

Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1568/2022

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος 
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1568
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Τοκογλυφία – Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης – Η παράθεση στο σκεπτικό όλων των επιμέρους πράξεων της τοκογλυφίας, συμπεριλαμβανομένων και των παραγραφεισών, έγινε ιστορικά και διηγηματικά προκειμένου να συνδεθεί η προηγούμενη συμπεριφορά του αναιρεσείοντος και να αιτιολογηθεί η κατ’ επάγγελμα τέλεση. Εξάλλου, είναι σαφής η αναφορά της προσβαλλομένης αποφάσεως ότι ο ως άνω αναιρεσείων καταδικάστηκε μόνο για τις επιμέρους πράξεις τοκογλυφίας που αφορούν το χρονικό διάστημα από 7-10-2014 έως 19-1-2015 και από τον επισυναπτόμενο στο σκεπτικό πίνακα προκύπτουν τα επιμέρους ποσά που δάνεισε αυτός στον εγκαλούντα με το ίδιο επιτόκιο δανεισμού το διάστημα αυτό.

Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191/2022

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Κόρινθος
 • Αριθ. Απόφασης: 191
 • Έτος: 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Για πράξεις υπεξαίρεσης με χρόνο τέλεσης πριν την 1.7.2019, εφόσον υφίσταται εκκρεμής ποινική διαδικασία κατά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα και η ποινική δίωξη είχε ήδη ασκηθεί αυτεπάγγελτα, η διαδικασία συνεχίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 464 ΠΚ, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου ότι επιθυμεί την πρόοδο της δίκης. Εάν δεν υφίσταται εκκρεμής διαδικασία, η οριστική έλλειψη της έγκλησης, επέρχεται εφόσον παρέλθει η τρίμηνη προθεσμία του άρθρου 114 παρ. 1 ΠΚ, η οποία εκκινεί από τη γνώση του παθόντος, εάν αυτή αποκτάται μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα ή από την 1.7.2019 σε περίπτωση που η γνώση προϋφίσταται της θέσης σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 568/2021

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 568
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αστικό Δίκαιο – Δασική έκταση – Β.Δ. 16/11/1938 – Τεκμήριο κυριότητας– Το γεγονός ότι τμήματα των επιδίκων γεωτεμαχίων χαρακτηρίζονται ως δασική έκταση, δεν καθιστά αυτή δημόσια, καθώς στα Επτάνησα δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου

Περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 871/2020

 • Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 871
 • Έτος: 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Υπεξαίρεση – Ανώνυμη εταιρεία – Διευθύνων Σύμβουλος – Αναιρείται η απόφαση λόγω έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, καθότι από τις παραδοχές αυτής δεν προκύπτει με σαφήνεια, ποιος είναι ο ακριβής χρόνος ιδιοποίησης εκ μέρους του αναιρεσείοντος των ως άνω φερομένων ως υπεξαιρεθέντων υπ’ αυτού χρηματικών ποσών και ούτε αν ο χρόνος αυτός συμπίπτει με το χρόνο που αυτός έφερε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου της εγκαλούσας εταιρείας

Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 492/2021

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 492
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Στις μη εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες το τρίμηνο της έγκλησης άρχεται από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 494/2021

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Λάρισα
 • Αριθ. Απόφασης: 494
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Στις μη εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες το τρίμηνο της έγκλησης άρχεται από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 1892/2021

 • Δικαστήριο: Συμβούλιο Πλημμελειοδικών
 • Τόπος: Αθήνα
 • Αριθ. Απόφασης: 1892
 • Έτος: 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ποινικό Δίκαιο – Έγκληση – Διαχρονικό δίκαιο – Τροπή αυτεπαγγέλτως διωκόμενου αδικήματος σε διωκόμενο κατ’ έγκληση – Κακουργηματική υπεξαίρεση – Άρθρο 464 νΠΚ – Στις μη εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες το τρίμηνο της έγκλησης άρχεται από τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα

Περισσότερα
Δεν υπάρχουν άλλα άρθρα.